1. Vietcombank :
– Chủ tài khoản :HOÀNG ĐÌNH KỲ
– Số tài khoản: 0711000283896
– Chi nhánh : Thanh Xuân, Hà Nội
2. Agribank:
– Chủ tài khoản :HOÀNG ĐÌNH KỲ
– Số tài khoản: 3604205065249
– Chi nhánh : QUỲNH CHÂU – QUỲNH LƯU – NGHỆ AN
3. TP Bank:
– Chủ tài khoản :BÙI THỊ QUÝ
– Số tài khoản: 01749208801
– Chi nhánh : HỘI SỞ – 57 LÝ THƯỜNG KiỆT HOÀN KiẾM HÀ NỘI